มนตรี :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านละลมหนองหาร
เนื้อหา บล็อก :

                                                        บันทึกองค์ความรู้
ชื่อ-นามสกุล  นายชาวิช  จันทร์แสง
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูสิงห์
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘-๔๔๗๘-๕๗๗๙
ฃื่อเรื่อง  ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน                     
สถานที่เกิดเหตุการณ์   ศูนย์การเรียนรู้บ้านละลมหนองหาร  หมู่ที่ ๑๓  ตำบละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
เนื้อเรื่อง
             ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านละลมหนองหาร ได้รับการคัดเลือก เป็นศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กองทุนแม่ของแผ่นดินคือ กองทุนแม่ของแผ่นดินคือ  1. เครื่องมือที่ลงสู่ชุมชนเพื่อใช้แก้ไขปัญหาในหมู่บ้านทุกเรื่องเพื่อนำไปสู่ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข  2. สร้างขวัญกำลังใจเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน      3. เป็นเงินขวัญถุงที่สมเด็ดฯให้ชาวบ้านเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด   4. กองทุนแม่ของแผ่นดินคือชุดกิจกรรม (กระบวนการ) เพื่อให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน 5. หมู่บ้านกองทุนแม่คือหมู่บ้านที่มีกระบวนการแก้ไขระดับหนึ่งโดยมีเงินขวัญถุงเป็นการต่อยอด  6. ศูนย์รวมน้ำใจความศรัทธา เสียสละของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆในหมู่บ้าน 7. เป็นกองทุนเพื่อการต่อยอดเพื่อไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
สรุป ศูนย์รวมน้ำใจความศรัทธา เสียสละของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆในหมู่บ้านเพื่อไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ประกอบด้วย
 1.  โครงสร้าง ได้แก่1. คณะกรรมการ 2.  ที่ปรึกษา3. ระเบียบการให้บริการบุคคลภายนอกชุมชน4. สถานที่                 5.  งบประมาณ 2.  วิธีการก่อกำเนิด ได้แก่1.  จัดประชาคมเผยแพร่ความคิด วัตถุประสงค์ประโยชน์ของศูนย์เรียนรู้ 2.  การวางแผนดำเนินงาน3.  การะเพิ่มทักษะบริหารจัดการ 3.  เนื้อหาสาระ ได้แก่ 1.  ข้อมูลสาระสนเทศชุมชน 2. วิธีการดำเนินกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3.กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4.  ผลงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.  กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 1.  สื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ 2.  วิทยากรกระบวนการ 3.บุคคลต้นแบบด้านยาเสพติด4.  บุคคลต้นแบบที่กลับตัวกลับใจจุดเรียนรู้ที่ใช้ในการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขเช่น ลานกีฬา จุดที่มีการพบปัญหา นิทรรศการผลงาน
นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้บ้านละลมหนองหาร ยังยึดหลักในการพึ่งตนเองแบบยั่งยืน จึงได้พากันไปอบรมที่พุทธสถานศรีษะอโศก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อหาความรู้ในเรื่องของการผลิตปุ๋ยชีวภาพโดยตรง  กลับจากการอบรมจึงระดมกันถือหุ้น  คนละ ๑,๐๐๐ บาท ได้เงินรวม ๑๕,๐๐๐ บาท  จากการอบรมและได้ลงมือปฏิบัติงานจริงได้ผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองที่เหลือก็จำ หน่าย ต่อมาได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมคืองบกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเงินจำนวน ๕๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารขนาด ๑๐x๒๐ เมตรและเครื่องจักรในการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดปัจจุบัน ขยายฐานการผลิต โดยให้สร้างโรงบ่มขึ้นอีก ๑ โรง / ให้เพิ่มจานปั้นเม็ดและเครื่องสับอีก  และปุ๋ยชีวภาพปลอดสารพิษนี้ได้จดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว และส่งขายทั้งภายในและภายนอกประเทศ                                                (ประเทศกัมพูชา)                                                                                                                         

                                                            ขุมความรู้
๑. กองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑.การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
๒.สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๔.ภาคีการพัฒนาที่ให้การสนับสนุน (พัฒนาชุมชน,เกษตร,องค์การบริหารส่วนตำบล)
๕.สนับสนุนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
                                                           แก่นความรู้
 ๑.  แนวทางในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑. แนวทางศักดิ์สิทธิ์ (เงินขวัญถุงจากสมเด็ดฯเพื่อเป็นสิริมงคลของหมู่บ้าน)
๒ แนวทางศรัทธา (มีการศรัทธาต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาไปสู่ความยั่งยืน)
๓. แนวทางปัญญา (การรวมความคิดของคนในหมู่บ้านเพื่อไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน)
๒. บทบาทและภารกิจตลอดจนความรับผิดชอบของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
  - เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา แนะนำและให้บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ ความรู้ด้านการผลิต  การจำหน่าย  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  ตลอดจนแหล่งทุนต่างๆ
  - เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของการพัฒนาอาชีพและรายได้  ความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชน  กลุ่มองค์กรต่างๆ
  - เป็นศูนย์กลางของการสาธิตกิจกรรมที่มีปราชญ์ชาวบ้านคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลา
  - เป็นศูนย์กลางของการประสานงานเครือข่ายกลุ่มองค์กรที่มีอยู่และการบูรณาการกับกลุ่มองค์กรต่างๆในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนด้วย                                                                                                                                                                                     ๓. กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน(โรงปุ๋ยชีวภาพละลม)
  - การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
  - การเรียนรู้ด้านอาชีพ เช่น การทำสบู่,การทำน้ำยาล้างจาน,การทำน้ำส้มควันไม้
  - การบริหารจัดการของกลุ่ม
                                                               กฎระเบียบ แนวคิด/ความรู้ที่นำมาใช้
           ๑.แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
           ๒.การจัดการความรู้
           ๓.หลักการทำงานเป็นทีม     
           ๔.กระบวนการมีส่วนร่วม
           ๕.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๖.การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
           ๗.ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม
                                   

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION