สพอ.โพนทอง :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากกับการสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน
เนื้อหา บล็อก :

 แบบบันทึกองค์ความรู้

ชื่อ นามสกุล   นางนิตยา    พลเยี่ยม

ตำแหน่ง          นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด              สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์          ๐๔๓ ๕๗๑๖๐๐

ชื่อเรื่อง           ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากกับการสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ    ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สถานที่เกิดเหตุการณ์      อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

เนื้อเรื่อง

            นโยบายของรัฐบาลต้องการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง ก่อเกิดรายได้อย่างยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงทรัพยากรที่มีของรัฐ  ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันในชุมชนต่างๆ จะมีกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้าน กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) เป็นต้น เกิดขึ้นในชุมชน แต่ในการบริหารจัดการของกลุ่มต่างๆนั้น ชุมชนเองยังขาดโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรรมการและสมาชิก และเพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพ สามารถเข้าถึงแหล่งทุน และสามารถพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการในชุมชนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดกลยุทธ์

ที่สำคัญคือ การบูรณาการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในทุกอำเภอ

          ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก หมายถึง ศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการและพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรจากแหล่งทุน แหล่งผลิต แหล่งตลาด แหล่งความรู้ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกลไกลขับเคลื่อนให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งทุน กลุ่มอาชีพ  กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มองค์กร เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ชุมชน เพื่อส่งผลต่อประชาชนในหมู่บ้านเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากด้วยการสนับสนุนส่งเสริมเชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนระหว่างภาคีการพัฒนาในระดับอำเภอ

          สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทอง ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  เพื่อให้บริการแก่บุคคล/กลุ่มองค์กร และกองทุนต่างๆ ในชุมชน  ทั้งในเชิงรับคือให้บริการ ณ ที่ตั้งศูนย์(สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ) และในเชิงรุก คือ ให้บริการเคลื่อนที่ตามความต้องการของชุมชนและสถานการณ์เร่งด่วน  เช่น ออกให้บริการอำเภอยิ้ม  โดยการบริหารจัดการและให้บริการในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนเครือข่าย OTOP แกนนำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและภาคีหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น กศน. เกษตร อปท. เป็นต้น

 กระบวนการ/ขั้นตอน การขับเคลื่อนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

๑.      จัดประชุมตัวแทนกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มออมทรัพย์  กองทุน

หมู่บ้าน กข.คจ. เพื่อทบทวนโครงการคณะกรรมการเครือข่าย และคัดเลือกผู้แทนเครือข่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมฯ

  ๒. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมฯ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารฯและชี้แจง

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

๓.จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริการส่งเสริมฯ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

และความต้องการของลูกค้า และมอบหมายเครือข่ายดูแลให้ความรู้ในพื้นที่ตำบลเป็นเบื้องต้น

          ๔. จัดทำเอกสารสรุปความรู้ในด้านอาชีพ การบริหารงานกองทุน และเอกสารความรู้เผยแพร่ในแต่ละงาน แผนที่แหล่งเรียนรู้ จัดแสดงผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอ มุมพักผ่อน(บริการเครื่องดื่ม)

          การจัดระบบการให้บริการของศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

๑.      ลูกค้า ได้แก่ ชาวบ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP กลุ่มออมทรัพย์ กทบ. กข.คจ.

๒.      ผลิตภัณฑ์ ได้แก่นโยบายและแนวปฏิบัติในด้าน OTOP กลุ่มอาชีพ กทบ. กลุ่มออมทรัพย์ กข.คจ.

การจัดทำข้อมูลข่าวสารแนะนำ แบบฟอร์มต่างๆ  การให้บริการ/ความรู้ด้านอาชีพ

๓.      คนให้บริการ ได้แก่ พัฒนากร /นักวิชาการ/ องค์กรเครือข่าย

๔.      การให้บริการ ได้แก่ การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือประสานงานกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่างๆ

เพื่อให้การส่งเสริมอาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา ทักษะ ฝีมือ สาธิตอาชีพ การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด การพัฒนากองทุน กลุ่มองค์กรในชุมชน  แนะนำส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

๕.      สถานที่ดำเนินการ จัดตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทอง

          บันทึกขุมความรู้ ( Knowledge Assets)

    ๑. จัดทำโครงสร้างคณะกรรมการ ที่ปรึกษา เอกสารแผ่นพับ ซีดี เผยแพร่ มีแผน/ผลการ

ดำเนินงาน มีการแสดงความพึงพอใจ และจัดทำแบบประเมินความคิดเห็น

     ๒. จัดทำแผนผัง/แผนที่ จุดให้บริการ แหล่งเรียนรู้ จัดโชว์ผลิตภัณฑ์ พร้อมจำหน่าย/สั่งซื้อ

               ๓.  การจัดเก็บ/วิเคราะห์ข้อมูลความรู้ ความต้องการของกลุ่ม/ชุมชน มีข้อมูลเพียงพอเพื่อนำ

ไปใช้ในการตัดสินใจ ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้

            แก่นความรู้ ( Core Competency ) ผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑)      คณะกรรมการศูนย์ฯ ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง

ในการขับเคลื่อนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

๒)      การสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระบวนการทำงานในรูปแบบเครือข่าย

                ๓)  คณะกรรมการศูนย์มีความรู้ความเข้าใจ เสียสละ มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและพัฒนา

สร้างความศรัทธา  ความไว้วางใจ และบริการด้วยความเต็มใจเป็นกันเอง

 ๔)  การสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มออมทรัพย์

กองทุนหมู่บ้าน กองทุน กข.คจ.

          กลยุทธ์ในการทำงาน

 ๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มออมทรัพย์

กองทุนหมู่บ้าน กองทุน กข.คจ. และคณะกรรมการบริหารศูนย์ ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

     ๒.  การประสานงานระหว่างกลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ในการให้การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม องค์กร ที่รวดเร็วเป็นกันเอง

               ๓.  การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่ม องค์กรในระดับตำบล และเครือข่าย

               ๔.  การติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION