กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : แผนปฏิบัติการ (ปฏิทิน) ขับเคลื่อนคำรับรองการปฏิบัติราชการภายใน (IPA)
เนื้อหา บล็อก :

 

แผนปฏิบัติการ (ปฏิทิน) ขับเคลื่อนคำรับรองการปฏิบัติราชการภายใน (IPA)
กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔

ระยะเวลา
ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
ตุลาคม–พฤศจิกายน
๒๕๕๓
ขั้นตอนที่ ๑  เตรียมการ วางแผน กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน
กองแผนงาน
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งให้ สำนัก กอง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด   เตรียมทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน และจัดทำข้อเสนอคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานฯ
กองแผนงาน
ธันวาคม ๒๕๕๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ขั้นตอนที่ ๒   สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
-        กรอบการประเมิน
-        แผนปฏิบัติการ
-        การตรวจติดตามประเมินผล
กองแผนงาน
ธันวาคม ๒๕๕๓ 
 
ขั้นตอนที่ ๓ สำนัก กอง ศูนย์ / สพจ.ทบทวน ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน                                                                         
     -จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์
     -ข้อเสนอคำรับรองปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน  (IPA)
     -ข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการ
      พัฒนาชุมชน
     -แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนคำรับรองปฏิบัติราชการภายในของหน่วยงาน  
        (IPA)
สำนัก กอง ศูนย์ สพจ.
๒๕ มกราคม ๒๕๕๔
ขั้นตอนที่ ๔ สำนัก กอง ศูนย์ และ สพจ. จัดส่งคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อเสนอคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน /ข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน/แผนการขับเคลื่อนคำรับรองปฏิบัติราชการภายในของหน่วยงาน (IPA)เพื่อให้อธิบดีพิจารณาอนุมัติและลงนามคำรับรองระหว่าง อธิบดี รองอธิบดี กับผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ และพัฒนาการจังหวัด
 
 ๒๕ มกราคม – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔
- ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อเสนอคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในของหน่วยงานว่าเป็นไปตามกรอบการประเมินที่กำหนดหรือไม่ และส่งให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไข
 
คณะทำงานกลั่นกรองข้อเสนอฯ
๒๑-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔
-อธิบดีพิจารณาอนุมัติ และลงนามคำรับรองระหว่าง อธิบดี รองอธิบดี กับ
 ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ และพัฒนาการจังหวัด
-หน่วยงานจัดให้มีการลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการภายในถึงระดับบุคคล
 ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
 
 
กองแผนงานสำนัก กอง ศูนย์ สพจ.
 
ขั้นตอนที่ ๕      ขับเคลื่อน ควบคุม กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน
 
ตุลาคม ๒๕๕๓ - กันยายน ๒๕๕๔
๕.๑ สำนัก กอง ศูนย์ และ สพจ ขับเคลื่อนคำรับรองปฏิบัติราชการภายในของหน่วยงาน (IPA)
สำนัก กอง ศูนย์ สพจ.
มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
๕.๒ การรายงาน
๑) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (on line real time)  โดย รายงานการ 
ประเมินด้วยตนเอง ( Self Assessment Report) ทุกวัน ทางเว็บไซต์ WWW.cdd.go.th/ipa๒๕๕๔ (ตั้งแต่เดือนมีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะปิดระบบทุกวันสิ้นเดือน เพื่อจะสรุปข้อมูลผลการดำเนินการเสนอผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน    และจะเปิดระบบทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
สำนัก กอง ศูนย์ สพจ.
 
๒) ทางเอกสาร สำนัก กอง ศูนย์ และ สพจ. ส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
สำนัก กอง ศูนย์ สพจ.
ส่งกรมฯ ภายใน ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน ( ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)
สำนัก กอง ศูนย์ สพจ.
ส่งกรมฯ ภายใน ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
 ครั้งที่ ๒ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
สำนัก กอง ศูนย์ สพจ.
ส่งกรมฯ ภายใน ๕ กันยายน ๒๕๕๔
 ครั้งที่ ๓ รอบ ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
สำนัก กอง ศูนย์ สพจ.
 
๕.๓ การประเมินผล
 
ธันวาคม ๒๕๕๓ – สิงหาคม ๒๕๕๔
๑) Site Visit  โดยคณะทำงาน
คณะทำงาน
๕ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔
๒) ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผล คัดเลือกหน่วยงานดีเด่น
คณะกรรมการประเมินผล
ตุลาคม ๒๕๕๔
ขั้นตอนที่ ๖      จัดสรรรางวัลจูงใจ
-                   ประกาศผลหน่วยงานดีเด่น
กองแผนงาน
ตุลาคม ๒๕๕๔
ขั้นตอนที่ ๗     สรุปผลสำเร็จของการขับเคลื่อนคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในของหน่วยงาน (IPA)
กองแผนงาน

 
 
คำสำคัญ(Keyword):
กองแผนงาน
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION